Algemene Voorwaarden Jaartraining 2020Artikel 1  Definities
 

1. Yoga Oldenzaal, de wederpartij van de deelnemer, gevestigd in Reutum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08178380.
2. Deelnemer: de natuurlijke – of rechtspersoon die deelneemt aan een Jaartraining.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Yoga Oldenzaal en de deelnemer.
4. Jaartraining: alle jaarlijkse trainingen die Yoga Oldenzaal geeft.
5. Website: de website van Yoga Oldenzaal. Bereikbaar via: http://www.yoga-oldenzaal.nl
6. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 2  Toepasselijkheid
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Jaartrainingen.
2. Door (online) aanmelden voor een Jaartraining van Yoga Oldenzaal aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Wanneer de deelnemer zonder commentaar een overeenkomst aanvaardt waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, gaat hij akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
4. Eventuele algemene voorwaarden van een deelnemer en/of derde zijn niet van toepassing.
5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor Yoga Oldenzaal voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
6. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
8. Yoga Oldenzaal heeft het recht deze algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 3 weken voordat deze van kracht worden medegedeeld worden. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten van Yoga Oldenzaal gebruik (blijft) maakt.


Artikel 3  Totstandkoming overeenkomst
 

1. Een overeenkomst tussen Yoga Oldenzaal en de deelnemer komt tot stand op het moment dat de klant zich inschrijft voor een Jaartraining.
2. Inschrijving voor een Jaartraining vindt plaats door middel van het volledig invullen van het contactformulier op de website. Het contactformulier is toegankelijk via: https://www.yoga-oldenzaal.nl/contact/
3. Wanneer een contactformulier onvolledig en/of onduidelijk is, zal Yoga Oldenzaal de deelnemer hierover informeren.
4. De inschrijving voor een Jaartraining is pas definitief indien de deelnemer het volledige factuurbedrag betaald heeft. Zolang de klant het factuurbedrag voor een Jaartraining niet betaald heeft, is de inschrijving niet definitief.
5. Yoga Oldenzaal behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, een Jaartraining te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren.
6. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
7. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Yoga Oldenzaal schriftelijk is bevestigd.
 

Artikel 4  Uitvoering overeenkomst
 

1. Alle overeenkomsten en Jaartrainingen worden door Yoga Oldenzaal naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd resp. verzorgd.
2. Yoga Oldenzaal kan niet garanderen dat zij het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Yoga Oldenzaal heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Yoga Oldenzaal niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
3. Yoga Oldenzaal heeft het recht om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training of workshop verhinderen of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden.
 

Artikel 5  Informatieverstrekking en medewerking deelnemer
 

1. De deelnemer dient alle gegevens en informatie, waarvan Yoga Oldenzaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan Yoga Oldenzaal te verstrekken.
2. Indien de deelnemer de benodigde of gevraagde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Yoga Oldenzaal verstrekt, dan heeft Yoga Oldenzaal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij de deelnemer.
3. De deelnemer staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Yoga Oldenzaal verstrekt gegevens of informatie.
4. De deelnemer is verplicht om eventuele blessures, zwangerschap, lichamelijke, emotionele of psychische klachten te melden aan Yoga Oldenzaal.
5. Van de deelnemer wordt volledige inzet en deelneming vereist gedurende een Jaartraining. Indien anders met de docent schriftelijk of per e-mail is afgesproken kan een klant een les missen.
6. Yoga Oldenzaal heeft het recht om tijdens een Jaartraining een deelnemer per direct van deelneming van een Jaartraining uit te sluiten. Dit recht bestaat in ieder geval indien Yoga Oldenzaal het veiligheidsgevoel van andere deelnemers en/of de docent beschermt dient te worden. Deze beslissing wordt gemaakt indien een deelnemer onpasselijk gedrag vertoont waardoor het leerproces of veiligheidsgevoel van anderen deelnemers en/of de docent in het geding komen of dat door dit gedrag de docent haar les niet meer naar behoren kan geven. Bij uitsluiting van deelneming aan een Jaartraining vindt er geen restitutie plaats.


Artikel 6  Jaartraining

1. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op een Jaartraining die Yoga Oldenzaal aanbiedt.
2. De duur van een Jaartraining is 9 lesdagen van 9.30 t/m 16.00 uur gegeven in 12 maanden.
3. Gemiste lessen van een Jaartraining kunnen ingehaald worden in een andere Jaartraininggroep in hetzelfde lesjaar of in de Jaartraining in een volgend lesjaar. Indien een deelnemer een les mist dan vindt er geen restitutie plaats.
4. Bij een betalingsachterstand is Yoga Oldenzaal gerechtigd om deelname aan de lessen op te schorten totdat de betalingsachterstand is beëindigd. De deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de eventuele gemiste lessen.
5. Yoga Oldenzaal heeft het recht om een deelnemer, zonder opgaaf van redenen, te weigeren voor een training.
6. De deelnemer is verplicht om eventuele blessures, zwangerschap, lichamelijke, emotionele of psychische klachten te melden aan Yoga Oldenzaal.
7. Van de deelnemer wordt volledige inzet en deelneming vereist gedurende de lessen. Indien anders met de docent schriftelijk of per e-mail is afgesproken kan een deelnemer een les missen.
8. Indien Yoga Oldenzaal een Jaartraining annuleert dan wordt het volledige bedrag teruggestort.
9. Yoga Oldenzaal heeft het recht om de data van de lessen van een training tussentijds te wijzigen. De deelnemer wordt hierover per e-mail geïnformeerd.
10. Om de kwaliteit van een training te bewaken is Yoga Oldenzaal gerechtigd het aantal maximum deelnemers te bepalen.
11. Deelname aan de training geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.


Artikel 7  Betaling
 

1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij iets anders is overeengekomen.
2. Betaling van de factuur kan middels bankoverschrijving en/of contant.
3. Yoga Oldenzaal verstuurt haar facturen digitaal.
4. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt is de deelnemer van rechtswege in verzuim en heeft Yoga Oldenzaal het recht, nadat zij de deelnemer ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van complete betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
5. Betaling in termijnen is alleen toegestaan indien dit vooraf is overeengekomen met Yoga Oldenzaal. Indien een deelnemer een betalingstermijn niet tijdig voldaan heeft, dan komt de betaling in termijnen daarmee te vervallen en dient de deelnemer de resterende termijnen ineens te betalen.
6. Wanneer een deelnemer niet op tijd betaalt, wordt de inschrijving geannuleerd en worden kosten conform de annuleringsvoorwaarden in rekening gebracht bij de deelnemer. Ook heeft Yoga Oldenzaal het recht de deelnemer de toegang tot een Jaartraining te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.


Artikel 8  Annuleringsvoorwaarden
 

1. Op een Jaartraining zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.
2. Een aanmelding is pas definitief nadat de deelnemer het lesgeld volledig heeft betaald. Bij niet tijdige betaling heeft Yoga Oldenzaal het recht om de inschrijving te laten vervallen.
3. Wanneer de deelnemer afziet van deelname aan een Jaartraining heeft hij geen recht op teruggave van het lesgeld. Ook heeft de deelnemer geen recht op deelname aan een vervangende activiteit.
4. Voor een Jaartraining gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Tot 14 dagen voor aanvang: kosteloze annulering.
- Tot 7 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 50%;
- Daarna bedragen de annuleringskosten 100%.
5. De annulering moet altijd schriftelijk per brief of e-mail worden gedaan. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel van de brief of e-maildatum.
6. Wanneer de deelnemer een Jaartraining annuleert dan krijgt hij binnen 30 dagen na annulering het bedrag minus de eventuele annuleringskosten terug.
7. Wanneer een deelnemer niet zelf kan deelnemen aan een Jaartraining dan kan hij zich laten vervangen door een andere persoon, mits de klant de gegevens van de vervanger uiterlijk 1 dag voor aanvang van de activiteit per e-mail heeft doorgegeven aan Yoga Oldenzaal.


Artikel 9  Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 

1. Yoga Oldenzaal is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
- Deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
- Yoga Oldenzaal na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
- Eén van de partijen overlijdt.
2. Indien Yoga Oldenzaal overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
3. Schort Yoga Oldenzaal de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden
4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de deelnemer, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Yoga Oldenzaal het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.


Artikel 10  Wijzigen overeenkomst
 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst overgaan.
2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Yoga Oldenzaal.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Yoga Oldenzaal een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Yoga Oldenzaal heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de klant, dan is Yoga Oldenzaal gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Yoga Oldenzaal niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft Yoga Oldenzaal het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Yoga Oldenzaal kan worden toegerekend, dan zal Yoga Oldenzaal geen meerkosten in rekening brengen.


Artikel 11  Uitval door Yoga Oldenzaal
 

1. Bij ziekte en/of uitval aan de zijde van zal Yoga Oldenzaal zal Yoga Oldenzaal de deelnemer hiervan in kennis stellen. In dat geval zal Yoga Oldenzaal met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding, annulering en/of restitutie.
 

Artikel 12  Overmacht
 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.
3. Yoga Oldenzaal heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Yoga Oldenzaal haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Yoga Oldenzaal heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de deelnemer als Yoga Oldenzaal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Yoga Oldenzaal het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De deelnemer is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Yoga Oldenzaal is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.


Artikel 13  Aansprakelijkheid
 

1. De aansprakelijkheid van Yoga Oldenzaal is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald is.
2. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor alle risico’s, blessures, mentaal letsel of schade, die kunnen ontstaan tijdens of na deelname aan een Jaartraining. Yoga Oldenzaal kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
3. Yoga Oldenzaal is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
4. Yoga Oldenzaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, verstrekte adviezen, materialen en/of de website.
 

Artikel 14  Intellectueel eigendomsrechten & portretrecht
 

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Yoga Oldenzaal.
2. Yoga Oldenzaal behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, (trainings)materialen, informatie, afbeeldingen, ontwerpen etc. voor.
3. Het is de deelnemer niet toegestaan de in lid 2 bedoelde documenten, (trainings)materialen, informatie, afbeeldingen, ontwerpen etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
4. Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens een Jaartraining.

 

Artikel 16  Klachtenregeling
 

1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst of de factuur dient de klant binnen 5 dagen na constatering resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Yoga Oldenzaal.
2. Klachten dienen per e-mail en gemotiveerd ingediend te worden.
3. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is vervallen alle rechten ter zake.
4. Een klacht wordt binnen 3 weken afgehandeld. Indien Yoga Oldenzaal een langere termijn nodig heeft zal zij de deelnemer daarover (per e-mail) informeren.
5. Indien de deelnemer terecht is, heeft Yoga Oldenzaal de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 17  Wijzigingen
 

1. Yoga Oldenzaal heeft het recht de data en/of tijden van haar  Jaartraining, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. De deelnemer wordt over eventuele wijzigingen per e-mail geïnformeerd. Als Yoga Oldenzaal deze data of tijden wijzigt na de inschrijving, dan heeft de deelnemer het recht om zijn aanmelding, binnen 3 werkdagen na mededeling door Yoga Oldenzaal, kosteloos te annuleren. Als de deelnemer later dan 3 werkdagen na de mededeling door Yoga Oldenzaal annuleert dan gelden de annuleringsvoorwaarden.
2. Yoga Oldenzaal heeft het recht om de inhoud van een Jaartraining te wijzigen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn of zonder dat de deelnemer het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

© 2020 Yoga Oldenzaal  |  yoga.oldenzaal@gmail.com  | Privacyverklaring

  • Facebook Yoga Oldenzaal